PRIVACYVERKLARING

Voor het gebruik van website en online diensten is het nodig dat u bepaalde persoonsgegevens opgeeft.

Omdat we persoonsgegevens verwerken, hebben we dit beleid geïmplementeerd voor de bescherming van persoonsgegevens. Hierin wordt aangegeven hoe we uw gegevens verwerken.

 

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

DanBred is verwerkingsverantwoordelijke, en we zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met wetgeving.

De contactgegevens van Morten Schroll zijn als volgt:

mosc@danbred.com
Off.: +45 3841 0141
Fax: +45 3391 6015
Cell: +45 5167 1569

 

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD

We gebruiken gegevens om onze dienstverlening te verbeteren en voor het waarborgen van de kwaliteit van onze producten en diensten en in ons contact met u.

 

2.1. Automatisch verzamelde gegevens

Onze website is gebaseerd op verschillende technologieën met als doel het zorgen voor gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. De technologieën verzamelen automatisch gegevens om de best mogelijke oplossing te bieden, ofwel direct door ons ofwel door een derde partij namens ons. Voorbeelden hiervan zijn analyse van clickstream gegevens en instellingen van cookies.

Alle bezoeken aan digitale oplossingen leiden ertoe dat gegevens van uw browser naar een server worden verzonden. Door analyse van deze gegevens optimaliseren we de digitale oplossingen. Gegevens worden namens ons door een derde partij verzameld. Gegevens kunnen worden verzameld over uw computer met als doel systeembeheer. Zulke gegevens vormen statistische informatie over het gedrag van de gebruiker in de digitale oplossingen. Voorbeelden van gegevens verzameld en mogelijk geanalyseerd zijn:

 • datum en tijd van bezoek
 • de bezochte pagina’s in de oplossing
 • het IP-adres van de bezoeker
 • informatie over de gebruikte browser en computer (type, versie, besturingssysteem, etc.),
 • URL van de verwijzende pagina (de pagina waarmee de bezoeker naar onze oplossing is geleid).

We gebruiken Google Analytics als webanalyse-oplossing in onze digitale oplossingen. In dit verband worden webanalysegegevens van onze digitale oplossingen voor analyse verzonden naar de dienst aangeboden door Google. In dit geval is Google Analytics de “verwerker” van gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn, en deze gegevens mogen alleen bekend worden gemaakt indien er toestemming voor is of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Lees hier meer over het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/da/policies/

 

2.2. Gegevens door u geleverd

Naast de automatisch verzamelde gegevens, verwerken we ook gegevens die actief door onze gebruikers worden geleverd.

Voorbeelden van gegevens actief geleverd door gebruikers:

 • Naam en e-mailadres gedeeld in verband met het maken van een account bij ons
 • Informatie verzonden per e-mail waaronder sollicitaties

 

3. GEBRUIK EN OPSLAG VAN VERZAMELDE GEGEVENS

3.1. Doel van het verzamelen

Hieronder staan een paar voorbeelden van het gebruik van de verzamelde gegevens:

 • Waarborgen van gebruiksvriendelijkheid en veiligheid.
 • Optimaliseren van onze digitale oplossingen.
 • Samenwerking met leveranciers, klanten etc.
 • Als u een sollicitatie hebt gestuurd zullen we deze beoordelen om de mogelijkheid van een dienstverband in te schatten

 

3.2. Opslag

De gegevens worden opgeslagen voor de periode waarin het is toegestaan onder de huidige wetgeving, en we wissen ze als we ze niet langer nodig hebben. De periode is afhankelijk van de aard van de gegevens en de reden voor het opslaan. Voorbeelden van opslagperiodes zijn:

 • Met betrekking tot informatie over onze klanten (maar niet de klanten van onze klanten) als uitgangspunt houden we uw contactgegevens en andere gegevens tot 3 jaar na beëindiging van de klantrelatie.
 • Als u ons een sollicitatie heeft gestuurd zullen we deze als uitgangspunt uiterlijk 6 maanden na ontvangst daarvan wissen, tenzij we besluiten verder te gaan met een procedure tot indienstneming en/of uw toestemming vragen om de sollicitatie langer te houden.

 

3.3. Verstrekken van gegevens

We verstrekken alleen gegevens van onze klanten aan derde partijen in overeenstemming met dit privacybeleid.

We kunnen uw gegevens verstrekken als we verplicht zijn tot verstrekking of delen van gegevens om te voldoen aan wettelijke eisen. Verstrekking kan ook plaatsvinden na een beslissing van een rechtbank of een andere autoriteit of om handelsmerken, rechten of eigendom te beschermen. Dit houdt het delen van gegevens in met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude.

Bovendien gebruiken we een aantal derde partijen voor het opslaan en verwerken van gegevens (verwerkers). Ze hebben de contractuele verplichting om alle gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en zullen de gegevens dus niet mogen gebruiken voor andere doelen dan die uit de contractuele verplichting jegens ons, en we zullen controleren of onze partners zich aan hun verplichtingen houden.

We gebruiken alleen verwerkers in de EU of in landen die uw gegevens voldoende kunnen beschermen. Als we uw gegevens verstrekken aan een dienstverlener of verwerker buiten de EU, zullen we ervoor zorgen dat we ons houden aan de wettelijke eisen voor de verstrekking.

 

4. COOKIES

DanBred gebruikt cookies die het mogelijk maken om relevante gegevens te verzamelen over de gebruikers van de site, met als doel het verbeteren van de site en de inhoud daarvan. Dit geldt ook voor cookies van derde partijen.

 

4.1. Wat zijn cookies en waar worden ze voor gebruikt?

Cookies zijn tekstbestanden opgeslagen op uw computer, smartphone of dergelijke als u een website bezoekt met als doel deze te herkennen, uw instellingen te onthouden, statistische gegevens te verzamelen en advertenties specifiek op u af te stemmen.

Een cookie is een passief bestand en kan geen gegevens verzamelen van uw computer of een virus of andere schadelijke programma’s verspreiden. Cookies worden gebruikt door nagenoeg alle websites.

Verzamelen van gegevens over het aantal gebruikers en het verkeer op de site maakt het mogelijk om de website te laten functioneren, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en bovendien gericht te kunnen adverteren voor de gebruikers van de site.

Als we cookies plaatsen, zult u worden geïnformeerd over het gebruik en het doel van het verzamelen van gegevens via cookies. We vragen eerste uw toestemming voordat we cookies plaatsen in uw hardware. Cookies die echter noodzakelijk zijn voor functionaliteit en instellingen, kunnen worden gebruikt zonder uw toestemming.

 

4.2. Wissen of uitschakelen van cookies in de browser

Als u niet wilt dat deze gegevens worden verzameld, kunt u op elk moment uw cookies wissen en in de toekomst de website niet meer gebruiken.

U kunt ook cookies afwijzen op uw computer door het veranderen van de instellingen in uw browser. Waar u de instellingen vindt, is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

U moet zich er echter van bewust zijn dat als u cookies verwijdert of blokkeert, advertenties minder relevant kunnen zijn voor u, het aantal advertenties kan toenemen en uw gebruik van het internet onnodig moeizaam zal zijn. U loopt ook het risico dat de website niet goed functioneert en dat u geen toegang heeft tot alle inhoud.

Het is met alle browsers mogelijk om alle cookies tegelijk of een voor een te wissen. Hoe u dit kunt doen, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Let erop dat als u meer dan één browser gebruikt, u de cookies in elke browser moet wissen.

 

5. BEVEILIGING

We beschermen uw persoonsgegevens en hebben interne regels over informatiebeveiliging.

We passen interne regels toe over informatiebeveiliging, die instructies en maatregelen bevatten, die uw persoonsgegevens beschermen tegen vernietiging, verlies of wijziging, tegen onbevoegde bekendmaking, en tegen onbevoegde toegang of kennis ervan.

We hebben procedures geïmplementeerd voor het verlenen van toegang aan onze werknemers die werken met gevoelige persoonsgegevens en gegevens die persoonlijke interesses of gewoontes weergeven. We controleren de toegang van deze werknemers door logboekregistratie en het houden van toezicht. Om verlies van gegevens te voorkomen, maken we regelmatig back-ups.

 

6. UW RECHTEN

6.1. In het algemeen

Als u inzage wilt in uw gegevens, ze wilt laten rectificeren of wissen of bezwaar heeft tegen onze gegevensverwerking, zullen we controleren of het mogelijk is en zo snel mogelijk reageren op uw verzoek; in elk geval uiterlijk 1 maand na de ontvangst ervan.

 

6.2. U heeft het recht tot inzage in uw persoonsgegevens

U heeft het recht om op elk moment te worden geïnformeerd welke gegevens we van u verwerken, waar ze vandaan komen en waar we ze voor gebruiken. U kunt ook worden geïnformeerd over hoe lang we uw persoonsgegevens opslaan en wie gegevens over u ontvangt voor het geval we gegevens verstrekken in Denemarken en daarbuiten.

Als u erom vraagt, kunnen wij u inzage geven in de gegevens die we van u verwerken. De inzage zal echter worden beperkt om de privacy van andere personen, bedrijfsgeheimen en intellectuele eigensdomsrechten te beschermen.

U kunt een beroep doen op uw rechten door contact met ons op te nemen. U vindt onze contactinformatie hierboven onder punt 1.

 

6.3. U heeft het recht op rectificatie of wissen van persoonsgegevens.

Als u vindt dat persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist zijn, heeft u het recht om ze te laten rectificeren. U moet contact met ons opnemen en de onjuistheden aangeven en hoe ze moeten worden gerectificeerd.

In enkele gevallen zijn we verplicht om uw persoonsgegevens te wissen. Dit is het geval als u bijvoorbeeld uw toestemming wilt herroepen. Uw toestemming is vrijwillig en u kunt hem op elk moment herroepen door contact op te nemen met ons. Gebruik de contactinformatie hierboven in punt 1 als u uw toestemming wilt herroepen.

Als u vindt dat uw gegevens niet langer vereist zijn met betrekking tot het doel waarvoor we ze hebben verzameld, kunt u een verzoek doen om ze te laten wissen. U kunt ook contact met ons opnemen als u vindt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met wetgeving of andere wettelijke plichten.

Als u contact opneemt met ons en vraagt om rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens, zullen we beoordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden en als dit het geval is zullen we de gegevens zo snel mogelijk rectificeren of wissen.

 

6.4. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het door ons verstrekken van uw gegevens ten behoeve van marketing. U kunt de contactinformatie hierboven in punt 1 gebruiken om uw bezwaar kenbaar te maken. Als uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen we stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

6.5. In enkele gevallen heeft u het recht om uw gegevens te ontvangen

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft versterkt en de gegevens die we over u hebben verzameld van andere actoren gebaseerd op uw toestemming, te ontvangen. Als we gegevens over u verzamelen als onderdeel van een contract waarbij u partij bent, kunt u ook uw gegevens ontvangen. U heeft ook het recht om persoonsgegevens naar een andere dienstverlener over te dragen.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens, zult u uw persoonsgegevens van ons ontvangen in een gangbare vorm.

 

6.6. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Danish Data Protection Agency

DanBred (als verwerkingsverantwoordelijke) is onderworpen aan de bepalingen over verwerking van persoonsgegevens in de wetgeving over persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en nationale wetgeving over persoonsgegevens).

Als u denkt dat uw privacy wordt geschonden tijdens het gebruik van onze website of in verband met andere interactie met DanBred, kunt u een klacht indienen bij de Danish Data Protection Agency (Deense Bureau voor Gegevensbescherming).

De contactgegevens van het Bureau voor Gegevensbescherming zijn als volgt:

The Danish Data Protection Agency
Borgergade 28, 5.
DK-1300 Copenhagen K
Tel: +45 33 19 32 00 Fax: +45 33 19 32 18
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

 

7. VERSIE

Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 01.07.2020

CONTACT OPNEMEN MET DANBRED

Wij kunnen u helpen over te stappen op DanBred Genetica, producten, transport en meer. Vertel ons wanneer u beschikbaar bent en wij nemen contact met u op wanneer het u uitkomt.


SPREEK NU EEN TIJD AF

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de DanBred-nieuwsbrief en ontvang altijd het laatste nieuws over efficiënte bedrijfsactiviteiten, financiën, genetica en gezondheid – alles wat relevant is voor de hedendaagse varkensproductie.
  Ik geef DanBred P/S toestemming om mij e-mails te sturen over efficiënte varkensproductie, financiën, genetica en gezondheid. We sturen u alleen informatie als we iets te zeggen hebben dat relevant is – en nooit vaker dan twee keer per maand. U kunt zich op ieder moment afmelden.