Whistleblowerpolitikken

Et 100 % anonymt og ikke-sporbart rapporteringsværktøj


Formål
DanBred ønsker og forventer, at vores medarbejdere samt alle former for repræsentanter, datterselskaber, agenter, distributører mv. overholder en høj standard for forretningsmæssig og personlig etik i udførelsen af deres pligter og ansvarsområder. Som medarbejdere hos og som repræsentant for DanBred P/S skal vi praktisere ærlighed og integritet i opfyldelsen af vores forpligtelser og altid overholde alle gældende love og bestemmelser.


Denne whistleblower-politik har til formål at tilskynde og gøre det muligt for alle kunder, samarbejdspartnere og samt vores egne medarbejdere i stand til at gøre opmærksom på, at indberette mulige problemer, så DanBred P/S kan adressere og korrigere enhver upassende adfærd og handlinger. Du vil således kunne hjælpe os med at identificere forhold, der kan forbedres, ved at indberette mulige brud på DanBred P/S’ adfærdskodeks eller mulige brud på de love og bestemmelser, der gælder for DanBred P/S’ aktiviteter.


Gyldighedsområde
Denne politik gælder globalt for hele DanBred-koncernen, det vil sige DanBred P/S og associerede virksomheder, datterselskaber til DanBred P/S, eller enhver enhed, der kontrolleres direkte eller indirekte af DanBred P/S, eller er under fælles kontrol eller ejerskab med en part, uanset geografisk placering. Initiativet administreres af og på vegne af DanBred P/S som dataansvarlig.


Hvilke forhold kan indberettes?
Du opfordres kraftigt til at handle øjeblikkeligt, når du står over for manglende overholdelse af DanBreds politikker og procedurer, såsom DanBreds adfærdskodeks eller enhver anden gældende lov eller bestemmelse. Som eksempler kan nævnes:


1. Økonomisk svindel, kriminalitet eller andre former for upassende økonomisk praksis eller praksis, der kan drage DanBreds regnskaber, finansielle rapporter, interne kontroller eller revisionspraksis i tvivl.

2. Ureglementeret adfærd i forbindelse med forretningspraksis og vores adfærdskodeks, der kan udgøre en interessekonflikt. Korruption, herunder betaling af bestikkelse, uetiske donationer, gaver til eller underholdning af
samarbejdspartnere givet af medarbejdere i DanBred P/S


3. Alvorlige utilbørlig ledelse, herunder alvorlige brud på arbejdssikkerheden, bekymringer om miljøforurening, alvorlige lovovertrædelser mod ansatte såsom diskrimination, vold eller voldtægt eller alvorlige overtrædelser af lokale politikker.


4. Mobning, krænkelse, chikane, trusler og seksuelle undertoner


Det er i DanBreds bedste interesse, at der indberettes brud på politikker og regler. DanBred tolererer ingen gengældelse eller repressalier mod nogen, der indberetter manglende overholdelse af politikker og regler, uanset om deres påstande kan dokumenteres.


Samarbejde og undersøgelser
Vores whistleblower ordning administreres af en revisionskomité, som består af to medlemmer, HR-direktør og en tilknyttet ekstern advokat.
Hvis du vil gøre opmærksom på et muligt problem, bedes du bruge linket til DanBreds whistleblower ordning her:


Danbred (whistleblowernetwork.net)


Du kan skrive din indberetning på dit lokalsprog, hvis du ikke ønsker at skrive den på dansk eller engelsk.
For at revisionskomitéen kan undersøge sagen, bør du forklare og beskrive din oplevelse af det mulige problem på en rimelig detaljeret måde. Jo flere oplysninger revisionskomitéen modtager, jo nemmere bliver det at iværksætte en nøjagtig undersøgelse af sagen.


Du må ikke forsøge at foretage en undersøgelse for selv at afgøre, om en overtrædelse har fundet sted, men du skal i stedet indberette formodede overtrædelser til revisionskomitéen som beskrevet ovenfor.


Med din indberetning er du som en selvfølge garanteret anonymitet, informationssikkerhed og overholdelse af GDPR, da vores underleverandør EQS Group A/S er garant for dette. Hvis du af forskellige årsager har valgt at indberette i dit navn, beskytter vi din identitet og behandler den fortroligt. Kun hvis der opstår et behov for en politiundersøgelse eller anden ekstern efterforskning, kan vi være forpligtet til at videregive dit navn (hvis vi har det) til politiet for at de kan vurdere oplysningerne i den konkrete sag.

Når revisionskomitéen har modtaget din beretning, undersøger komitéen sagen og indberetter den til bestyrelsesformanden, som modtager rapporter hvert halve år, men som også blive underrettet ad hoc. Hvis det er nødvendigt, kan en uafhængig ekstern undersøger eventuelt anvendes til at undersøge sagen.


Den dokumentation, der er tilknyttet til din indberetning, vil blive holdt fortrolig og sikker, da det gemmes i en cloud-løsning, som ingen ekstern part har adgang til.


Det er vigtigt at undgå, at uskyldige mennesker mistænkes for noget, de ikke har gjort. Derfor skal du overveje meget nøje, om det, du har til hensigt at indberette, er validt og korrekt, før du iværksætter en indberetning.


Landespecifikke restriktioner
Lovgivningen i visse lande pålægger specifikke begrænsninger for indberetning, for et eksempel hvad der kan indberettes, eller hvorvidt indberetning kan indsendes anonymt.


Disse begrænsninger er indbygget i vores whistleblower ordning:

• I Sverige må indberetninger ikke være rettet mod medarbejdere, men kun mod medlemmer af ledelsen.


• I Finland kan kun finansielle forhold indberettes (såsom regnskaber, interne revisioner, revisionssager, bestikkelse, bankrelateret virksomhed og økonomisk kriminalitet)


Spørgsmål, information og personoplysninger
DanBred P/S (HQ), Borupvang 5D, DK-2750 Ballerup, Danmark er dataansvarlig for vores whistleblower ordning. DanBred behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR – EU) og de supplerende regler i databeskyttelsesloven. Du kan også kontakte os vedrørende eventuelle spørgsmål om databeskyttelse ved at sende en e-mail til: [email protected], og du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København, [email protected] eller din lokale tilsynsmyndighed.

GET BIG FAST

DANBRED DUROC
Bred for Business